ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง