การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-3 of 3 results.
มาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมของหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่