มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงานการประชุมคณะมำงานประเมินวิเคราะห์ความโปร่งใสการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินวิเคราะห์ความโปร่งใสการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ