หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองโสน-บ้่านเหียงค่อม หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู เอช ที ชนิดจืด สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู เอช ที ชนิดจืด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ? ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสุดอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งและสติ๊กเกอร์ติดหีบเลือกตั้งสำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2564