การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
โครงการส่งเสริมคูณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานของ อบต.หนองกะปุ
รายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
แต่งตั้งตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน