แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 63
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาบุคลากร