แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 6 results.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 64
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 63
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1