มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 18 results.
ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 64