มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 15 results.
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Dont
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2566