มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 18 results.
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Dont
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2566
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2566
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม