ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหรส่วนตำบลหนองกะปุ

6 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหรส่วนตำบลหนองกะปุประกาศรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหรส่วนตำบลหนองกะปุ ในวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ