ข่าวประชาสัมพันธ์... ระบบหมอพร้อมจะเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59ปี จองวัคซีนโควิด-19 เริ่ม ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา 2. LINE & APP หมอพร้อม 3. ช่องทางอื่นๆ Walk-in ตามประกาศของจังหวัด

19 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์... ระบบหมอพร้อมจะเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59ปี จองวัคซีนโควิด-19 เริ่ม ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา 2. LINE & APP หมอพร้อม 3. ช่องทางอื่นๆ Walk-in ตามประกาศของจังหวัด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!