โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

4 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  มอบถังขยะอินทรีย์และรองปูน ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3" ขององค์การบริหาร่สวนตำบลหนองกะปุ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!