แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-9 of 9 results.
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 63
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนพัฒนาบุคลากร