แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 9 results.
ประกาศปรับปรุงโครงสร้าง 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 64