การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 6 results.
ประมวลจริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564
มาตรการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในการดำนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรการป้องกันการรับสินบน