ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)

8 เมษายน 2564
 ประเภท : รายงาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ ประจำไตรมาสที่  ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม  ๒๕๖๔)