มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง