ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง