ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 157
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเด่น-นายบัญญัติ ซอย ๕ หมู่ ๖ บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือนที่ต้องกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับครัวเรือนที่ต้องกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเด่น-นายบัญญัติ ซอย ๕ หมู่ ๖ บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี21 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนางธัญวรัตน์ บัวงาม หมู่ ๓ บ้านหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
จ้างต่อเติมก่อสร้างห้องน้ำ ณ บริเวณโรงจอดรถที่ทำการ อบต.หนองกะปุ หมู่ ๑ ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ลอย หมู่ ๑ ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564